3/17/17 Principal's Update

March 20, 2017

Greetings, Tanglen Families!                   

The Tanglen Talent Show was wonderful on Tuesday night! The students did a great job sharing some of their talents with us including filmmaking, singing, dancing, and playing instruments. If you did not make it to the event this year, I encourage you to attend next year to support our students as they build their public performance skills. A few students have been asking about the song the Tanglen staff performed at the talent show. I have included the lyrics on page two in case your children would like to work on learning the song on their own. J

Original Song: https://www.youtube.com/watch?v=vjW8wmF5VWc

Background for Staff Song: https://www.youtube.com/watch?v=SZcqky7mips&t=33s

Staff Performance from Talent Show:

https://www.youtube.com/watch?v=O948i0QFNBY

HUGE thanks to Jaye Snyder and Nattalie Rusten! They were the parent volunteers who coordinated the talent show. Also, we very much appreciate Mike Yasis, one of our fifth grade teachers, for coordinating the student finale at the event. We couldn’t hold events like this without wonderful volunteers!  J

Conferences are next week! This is a great opportunity for teachers and parents to sit down and share observations from school and home about the growth and development of our students and your children. It is beneficial that if parents are divorced, they attend the conference together so that the same information is shared with both households. If it is not feasible for parents to attend the conference together, teachers will send home copies of the information shared at the conference to the parent who is unable to attend if it is requested. Please know that our schedules do not allow enough time for teachers to schedule separate conferences for each parent.   

Our goal is to have 100% of our students represented at conferences by a parent or guardian. Please follow these links to sign up for a conference time this weekend. 

Grades K-3

http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen6

Grades 4-5

http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen4

Grade 6

http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen14

Specialists

http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen7

Make sure you know the teacher’s name and sign up with the correct teacher.Of course, add the conference date and time to your calendar and planner. We look forward to seeing you! And yes…coffee, infused water, and healthy treats will be available as we celebrate your child’s successes and academic growth.  J

Enjoy the weekend!  J       Dr. Jim Hebeisen – Proud Principal of L.H. Tanglen Elementary

Follow me on Twitter @LHTanglenSchool

 

Saludos, las familias Tanglen!

El Tanglen Talent Show fue maravilloso el martes por la noche! Los estudiantes hicieron un gran trabajo compartiendo algunos de sus talentos con nosotros, incluyendo cine, cantar, bailar y tocar instrumentos. Si usted no llegó al evento este año, le animo a que asista el próximo año para apoyar a nuestros estudiantes mientras construyen sus habilidades de desempeño público. Algunos estudiantes han estado preguntando por la canción que el personal de Tanglen realizó en el show de talentos. He incluido las letras en la página dos en caso de que a sus hijos les gustaría trabajar en el aprendizaje de la canción por su cuenta.


Canción original: https://www.youtube.com/watch?v=vjW8wmF5VWc

Antecedentes de Staff Song: https://www.youtube.com/watch?v=SZcqky7mips&t=33s

Desempeño del personal de Talent Show:
Https://www.youtube.com/watch?v=O948i0QFNBY

¡GRANDES gracias a Jaye Snyder y Nattalie Rusten! Eran los padres voluntarios que coordinaron el programa de talentos. También, apreciamos mucho a Mike Yasis, uno de nuestros maestros del quinto grado, por coordinar el final del estudiante en el evento. ¡No podíamos celebrar eventos como este sin voluntarios maravillosos! Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org

Las conferencias son la próxima semana! Esta es una gran oportunidad para que los maestros y padres se sienten y compartan las observaciones de la escuela y el hogar sobre el crecimiento y desarrollo de nuestros estudiantes y sus hijos. Es beneficioso que si los padres están divorciados, asisten a la conferencia juntos para que la misma información se comparta con ambos hogares. Si no es factible que los padres asistan a la conferencia juntos, los maestros enviarán a casa copias de la información compartida en la conferencia al padre que no puede asistir si se solicita. Por favor, sepa que nuestros horarios no permiten suficiente tiempo para que los maestros programen conferencias separadas para cada padre.
Nuestro objetivo es que el 100% de nuestros estudiantes estén representados en conferencias por un padre o tutor. Siga estos enlaces para inscribirse para una conferencia este fin de semana.
Grados K-3
Http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen6

Grados 4-5
Http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen4

Grado 6
Http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen14

Especialistas
Http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen7

Asegúrese de conocer el nombre del maestro y de inscribirse con el maestro correcto. Por supuesto, agregue la fecha y la hora de la conferencia a su calendario y planificador. ¡Esperamos verte! Y sí ... café, agua infundida y golosinas saludables estarán disponibles mientras celebramos los éxitos y el crecimiento académico de su hijo. Unesdoc.unesco.org unesdoc.unesco.org
 

¡Disfruta el fin de semana! ☺ Dr. Jim Hebeisen - Principal orgulloso de L.H. Tanglen Elementary
Sígueme en Twitter @LHTanglenSchool

Salaamaha, Tanglen Qoysaska!

The Tanglen Talent Show ahaa mid yaab leh habeenkii talaadada! Ardaydu waxay yeeleen weyn shaqo qaar ka mid ah talanti ay la na ay ku jiraan filimada, gabay, cayaaray, iyo ciyaaro alaabtii la wadaago. Haddii aadan u samaysaan si ay dhacdo sannadkan, waxaan idinku boorinayaa in aad ka qayb sanadka soo socda si ay u taageeraan ardayda sidii ay ku dhisi xirfadahooda waxqabadka dadweynaha. A ardayda yar ayaa la weydiinaya gabaygii shaqaalaha Tanglen ku sameeyo show talantigii. Waxaan ka mid ahaa lyrics bogga laba dhacdo in carruurta aad jeclaan lahayd in ay ka shaqeeyaan barashada gabaygii on iyaga u gaar ah. ☺
Song Original: https://www.youtube.com/watch?v=vjW8wmF5VWc

Background for Shaqaalaha Song: https://www.youtube.com/watch?v=SZcqky7mips&t=33s

Performance Shaqaalaha ka Talent Show:
https://www.youtube.com/watch?v=O948i0QFNBY

si Jaye Snyder iyo Nattalie Rusten mahad weyn! Waxay ahaayeen mutadawiciin waalidka kuwaas oo isku show talantigii ka. Sidoo kale, waxaan aad uga mahadnaqaynaa Mike Yasis, mid ka mid ah macalimiinta fasalka shanaad, waayo, isku dubaridka Poland iyo ardayga at dhacdo. Waxaan qaban Karin dhacdooyinka sidan oo kale aan iskaa wax cajiib ah! ☺

Shirarka yihiin toddobaadka soo socda! Tani waa fursad weyn u macalimiinta iyo waalidiinta in ay fadhiistaan iyo wadaagaan indhaynta dugsiga iyo guriga oo ku saabsan koritaanka iyo horumarka ardayda iyo carruurtaada our. Waa faa'iido in haddii waalidka la furayna, ay dhigtaan shirka wada si macluumaad la mid ah waxaa lala wadaagaa labada qoys. Haddii ay suurtagal ma ahan oo loogu talagalay waalidiinta in ay ka wada qeyb galaan shirka, macalimiinta soo diri doonaa nuqul guriga macluumaadka la wadaago shirka waalidka waa kuwa aan awoodin in ay ka qayb galaan haddii la codsaday. Fadlan ogahay in jadwalka our hana u oggolaan in waqti ku filan macalimiinta si aad u qorsheysato shirar gaar ah waalid kasta.
Hadafkayagu waa in ay 100% ardayda matalayaan shirarka waalidka ama qofka ilmaha masuulka ka ah. Fadlan raac xiriiriye inay la soo wareegto ilaa wakhti shir Isbuucaan.
Fasalada K-3
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen6

Fasalada 4-5
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen4

Fasalka 6
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen14

takhasuska
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen\

Hubi inaad taqaan magaca macalinka iyo saxiixdo macalinka saxda ah. Dabcan, ku dar taariikhda shirka iyo wakhtiga aad jadwalka iyo qorsheeyaha. Waxaan rajeyneynaa inaan ku aragno! Oo haa ... qaxwaha, biyo maragyo, oo caafimaad leh kuula dhaqmo ayaa laga heli doonaa sida aynu u dabaal guulaha ilmahaaga iyo koboca tacliinta. ☺
 

Ku raaxayso isbuucaan! ☺ Dr. Jim Hebeisen - Maamulaha kibirsan ee L.H. Tanglen Elementary
I soo raaca on Twitter @LHTanglenSchool

 

 

 

 

Lub Tanglen txuj ci Qhia yog zoo kawg nkaus rau hnub Tuesday hmo ntuj! Cov menyuam kawm ntawv puas tau ib txoj hauj lwm sib koom ib co ntawm lawv tej txuj ci nrog rau peb nrog rau kev thaij movie, hu nkauj, seev cev, thiab kev ua si seev. Yog hais tias koj tsis tau ua nws cov kev tshwm sim xyoo no, kuv xav kom koj mus koom xyoo tom ntej los pab txhawb peb cov menyuam kawm ntawv raws li lawv tsim lawv cov pej xeem kev kawm txuj ci. Ib tug ob peb cov tub ntxhais kawm tau nug txog lub song cov Tanglen neeg ua hauj lwm ua nyob rau ntawm cov txuj ci yeeb yam. Kuv tau nrog cov lyrics on page ob nyob rau hauv cov ntaub ntawv koj cov me nyuam yuav nyiam mus ua hauj lwm rau kev kawm rau hauv lub song nyob rau ntawm lawv tus kheej. ☺
Thawj Song: https://www.youtube.com/watch?v=vjW8wmF5VWc

Tom qab rau neeg ua hauj lwm Song: https://www.youtube.com/watch?v=SZcqky7mips&t=33s

Neeg ua hauj lwm Performance los ntawm txuj ci Qhia: https://www.youtube.com/watch?v=O948i0QFNBY

HUGE ua tsaug rau Jaye Snyder thiab Nattalie Rusten! Lawv yog cov niam txiv tuaj pab dawb uas hauj lwm ua ke cov txuj ci yeeb yam. Tsis tas li ntawd, peb heev npaum li cas txaus siab rau Mike Yasis, ib qho ntawm peb qib tsib cov xib fwb, rau tswj cov menyuam kawm ntawv finale ntawm cov kev tshwm sim. Peb yuav tsis tuav cov txheej xwm zoo li no tsis muaj zoo tuaj pab dawb! ☺

Rooj Sab Laj yog tom ntej no lub lim tiam! Qhov no yog ib lub sijhawm zoo rau cov xib fwb thiab cov niam txiv los zaum thiab qhia cov tswvyim los ntawm lub tsev kawm ntawv thiab lub tsev hais txog txoj kev loj hlob thiab kev loj hlob ntawm peb cov menyuam kawm ntawv thiab koj cov me nyuam. Nws yog pab uas yog hais tias niam txiv sib nrauj, lawv tuaj koom lub rooj sab laj ua ke thiaj li hais tias cov lus yog muab qhia rau ob lub tsev neeg. Yog hais tias nws tsis tau rau cov niam txiv mus koom cov rooj sab laj ua ke, cov kws qhia ntawv yuav xa cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv qhia ntawm lub rooj sib tham rau niam txiv uas yog mus koom tsis tau yog hais tias nws thov tuaj. Thov paub hais tias peb cov sij hawm tsis pub sij hawm txaus rau cov xib fwb tau teem caij cais lub rooj sib tham rau txhua tus niam txiv.
Peb lub hom phiaj yog kom muaj 100% ntawm peb cov menyuam kawm ntawv uas muaj tuaj ntawm lub rooj sib tham los ntawm ib tug niam txiv los yog tus neeg saib xyuas. Thov ua raws li cov kev mus rau npe rau ib tug lub rooj sib tham lub sij hawm no lis xaus.
Qib K-3
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen6

qib 4-5
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen4

qib 6
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen14

tshwj xeeb
http://www.signupgenius.com/go/10c054bada629a1f58-tanglen7

Xyuas kom tseeb tias koj paub tus xib fwb lub npe thiab kos npe rau nrog qhov tseeb kws qhia ntawv. Ntawm cov hoob kawm, ntxiv lub rooj sib tham hnub tim thiab lub sij hawm rau koj daim ntawv qhia hnub thiab npaj. Peb saib rau pem hauv ntej kom pom koj! Thiab yog ... kas fes, infused dej, thiab noj qab nyob zoo khoom yuav tsum muaj raws li peb noj peb caug koj tus me nyuam txoj kev zoo thiab kev kawm kev loj hlob. ☺
 

Txaus siab rau lub weekend! ☺ Dr. Jim Hebeisen

School Hours

Grades K–6
8:58–3:30

Office Hours
7:30–4:30

Kids & Company

952.988.4913

Principal
Jim Hebeisen, Ed. D.

Hopkins News Archive